Technical information

SKALA Datasheet V4.11 AU (SKALA xxx-A0BB)